PTAČÍ CHŘIPKA v k.ú. HLÁSNÁ TŘEBÁŇ - DŮLEŽITÉ !!!

11.02.2017 14:37
 
Č. j. SVS/2017/017216-S
 
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
 
mimořádná veterinární opatření
 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hlásná Třebáň č.k.ú. 638901.
 
Čl. 1 Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
 
1) Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území:
 • 85232 Běleč u Litně
 • 663719 Budňany
 • 638901 Hlásná Třebáň
 • 680761 Lety u Dobřichovic
 • 699306 Mořina
 • 699322 Mořinka
 • 66374 Poučník
 • 745375 Řevnice
 • 760790 Svinaře
 • 789593 Zadní Třebaň
 
2) Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
 • 602868 Beroun - ohraničení dálnicí D5
 • 693863 Mezouň
 • 669024 Bítov u Koněprus
 • 697621 Mníšek pod Brdy
 • 615137 Bubovice
 • 703842 Nesvačily u Berouna
 • 620351 Černolice
 • 708062 Nučice u Rudné - ohraničení dálnicí D5 a ku Loděnice
 • 620386 Černošice
 • 723363 Podbrdy
 • 623946 Čisovice
 • 740195 Roblín
 • 627810 Dobřichovice
 • 697630 Rymaně
 • 627968 Dobříš - jižní hranici území tvoří cyklostezska č. 308
 • 745804 Řitka
 • 748994 Hodyně u Skuhrova
 • 749010 Skuhrov pod Brdy
 • 645737 Hostim u Berouna
 • 752983 Srbsko u Karlštejna
 • 652989 Choteč u Prahy
 • 697648 Stříbrná Lhota
 • 652997 Chýnice
 • 759244 Suchomasty - silnice 11537
 • 603091 Jarov u Berouna
 • 760269 Svatý Jan pod Skalou
 • 660175 Jíloviště
 • 764825 Tachlovice
 • 627828 Karlík
 • 766917 Tetín u Berouna
 • 666343 Klínec
 • 693022 Tobolka
 • 669032 Koněprusy
 • 768324 Trněný Újezd
 • 693006 Korno
 • 770396 Třebotov
 • 671967 Kozolupy
 • 782246 Vinařice u Suchomast
 • 676942 Kuchař
 • 783200 Vižina
 • 678759 Kytín
 • 784982 Vonoklasy
 • 685054 Líšnice u Prahy
 • 785717 Vráž u Berouna
 • 685267 Liteň
 • 787272 Všenory
 • 686328 Loděnice u Berouna
 • 787299 Všeradice
 • 689246 Lužce
 • 788449 Vysoký Újezd u Berouna
 • 693014 Měňany
 
Čl. 2 Opatření v ochranném pásmu
1. Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
1.1. provést nejpozději do 16. 2. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16.2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz;
1.2. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
1.3. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat;
1.4. spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;
 
2. Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
2.1. zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků,
2.2. sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995 204
2.3. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný. Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí.
2.4. k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly na požádání předloženy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
 
3. V ochranném pásmu se nařizuje:
3.1. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezenívšak neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají:
3.1.1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
3.1.2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
3.2. dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
3.3. zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu krajské veterinární správy,
3.4. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
3.5. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí,
3.6. zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě, a dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa
3.6.1. z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo
3.6.2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky.
Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 
Čl. 3 Opatření v pásmu dozoru
1. Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
2. provést nejpozději do 16. 2. 2017 soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza - Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz;
3. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
4. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat;
5. spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;
 
6. V pásmu dozoru se nařizuje:
7. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
8. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
9. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
10. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
11. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
11.1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
11.2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
12. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
13. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
14. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.
 
Čl. 4 Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
 
Čl. 5 Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.
 
Čl. 6 Závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
 
V Benešově dne 5. 2 .2017
 
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hlásná Třebáň č.k.ú. 638901.Č. j. SVS/2017/017216-S
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hlásná Třebáň č.k.ú. 638901.Č. j. SVS/2017/017216-S
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hlásná Třebáň č.k.ú. 638901.