Zasedání Republikové rady ČRS (duben 2013)

20.04.2013 12:00

 

15.04.2013
 
Ze zasedání Republikové rady ČRS (duben 2013)
 

          Dubnové zasedání Rady bylo výjezdní a konalo se 11. 4. 2013 na středisku ČRS Štědronín u nádrže Orlík. Před vlastním zasedáním si členové Rady prohlédli objekty střediska, které zaměstnává jednoho pracovníka,  slouží jako zázemí pro rybářské obhospodařování orlické nádrže a je rovněž využíváno pro různá jednání  a setkání ČRS s partnerskými subjekty. Rada se také seznámila se stavem ubytovacích zařízení ČRS - dvojchaty ve Štědroníně a rekreačního objektu ve Zvíkovském Podhradí.

          Poté proběhlo vlastní jednání Rady, jehož hlavními body byly výsledky hospodaření a statistika úlovků za rok 2012.

          V rámci kontroly usnesení seznámil jednatel ČRS členy Rady s dopisem náměstka ministra zemědělství Ing. Brauma, v němž MZe sděluje, že vyhovělo žádosti ČRS o zjednodušení podmínek pro výdej rybářských lístků a zahájilo interní práce na přípravě novely prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Rada se v rámci kontroly usnesení vrátila i k návrhu na nakládání se zadrženými povolenkami s tím, že s konečným rozhodnutím vyčká, až návrh projednají všechny územní svazy. Podstatou materiálu je změna spočívající v zasílání zadržených povolenek přímo uživateli revíru místo mateřské organizaci člena. Tím by měly být částečně eliminovány sice ne příliš časté, ale přesto se vyskytující případy, kdy je přestupci v místní organizaci vrácena zadržená povolenka, aniž bylo zahájeno kárné řízení.  

          V hlavním bodu jednání byly Radě předloženy výsledky hospodaření za rok 2012, kterým byla účetní ztráta ve výši 801 tis. Kč. Ta však nevyjadřuje reálný hospodářský výsledek, uvedená ztráta byla totiž  způsobena finančním rozdílem vzniklým zaúčtováním zůstatkové účetní hodnoty prodaných nemovitostí ČRS v Liberci (získány zpět do vlastnictví v devastovaném stavu po mnohaletých soudních sporech) do nákladů a podstatně nižší prodejní ceny do výnosů.

          Rada ČRS dále projednala informaci o zpracování statistik úlovků za rok 2012. Úlovky se však Rada zabývala pouze v obecné poloze, detailní informace, včetně dlouhodobého vývoje a analýz bude obsahovat zpráva o činnosti za rok 2012, kterou projedná Rada na svém červnovém zasedání.

V závěru zasedání podali předseda s jednatelem obvyklou informaci o aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS v období mezi zasedání Rady (viz. přehled pod čarou).

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 2. května 2013.    

 Jan Štípek, jednatel ČRS

zdroj: ČRS