Ze zasedání Republikové rady ČRS (duben 2012)

16.04.2012 18:12

 

Republiková rada Českého rybářského svazu se sešla na svém pravidelném zasedání 5. dubna 2012. Předseda ČRS JUDr. Šíma úvodem jednání poděkoval za 20 let práce pro ČRS ekonomovi Rady PhDr. Otakaru Brožovi, který končí 31. 5. 2012 pracovní poměr k ČRS. 

V rámci kontroly usnesení vzala Rada na vědomí přehled o udělených svazových vyznamenání za poslední roky a přijala změnu směrnice pro oceňování zasloužilých členů ČRS: zvýšila časový odstup mezi stříbrným a zlatým odznakem z původních 5 na 10 let. Dále Rada doplnila své dřívější usnesení o memorandu proti výstavbě nových jezů na Labi o souhlas s jeho vydáním formou společné deklarace ČRS a ČSOP. V posledním bodu usnesení diskutovali členové Rady námět Ing. Urycha na výdej povolenek k rybolovu pro nečleny prostřednictvím SMS,  jak bývá obvyklé u některých zahraničních revírů. Přestože jde o progresivní myšlenku vedoucí k výraznému zlepšení dostupnosti povolenek k rybolovu zejména pro cizince, konstatovala Rada, že její realizaci brání právní bariéry (předepsaný vzor povolenky k rybolovu). Zanedbatelný není ani fakt, že by se tato možnost pořízení povolenky týkala jen malé skupiny rybářů – nečlenů. Cílem ČRS však je zvýšení komfortu všech členů, především řádných. Svazové aktivity v této věci budou proto pokračovat tímto směrem.

Pozn.: V souvislosti se zaváděním dalších etap jednotného informačního systému LIPAN  v některých ÚS ČRS  se perspektivně nabízí i možnost objednávek povolenek přes internet.

(IS LIPAN je moderní internetová služba pro podporu a řízení vztahů člen – MO a MO – územní svaz, která je plně využívána v rámci  Západočeského územního svazu ČRS s přechází na ni místní organizace Severočeského a Jihočeského ÚS ČRS).

Předseda ČRS JUDr. Šíma informoval o dokončení materiálu k problematice uplatňování náhrady škody způsobené rybářské stráži při výkonu její činnosti (materiál k dispozici zde).

V hlavních bodech programu se Rada ČRS zabývala zejména výsledky statistik úlovků docílených na svazových revírech v roce 2011 – celkem bylo z mimopstruhových i pstruhových revírů uloveno 1,8 mil ks všech druhů ryb o hmotnosti 2 962 tun. U mimopstruhových revírů se jedná o zhruba stejné množství jako v roce 2010, u pstruhových revírů byl sice zaznamenán mírný nárůst úlovků, v případě lipana však jde stále o velmi kritickou situaci. Ten totiž ze pstruhových revírů rychlým tempem mizí. O příčinách se diskutuje, názory jsou různé, v jednom však panuje shoda – jedním z důvodů dramatického úbytku lipana je predační tlak kormorána. Podrobné informace o celkových úlovcích i úlovcích jednotlivých druhů ryb od roku 1990 jsou pro zájemce k dispozici na www.rybsvaz.cz pod odkazem Statistika úlovků.

Rada se dále seznámila s výsledky hospodaření na revírech, jejichž je uživatelem (mimopstruhové - ÚN Orlík, Veslařský kanál Račice, ÚN Trnávka, pstruhové - Morava 24 a chovný potok Krupá 2).  Údaje o návštěvnosti dokládají, že značnému zájmu rybářů se těší všechny mimopstruhové revíry. Nejatraktivnější je bezesporu nádrž Orlík, zejména pro dobré úlovky kaprů a šanci na ulovení velkých štik, sumců a candátů. Úplná statistika úlovků na revírech Rady je opět zveřejněna na www.rybsvaz.cz pod odkazem na příslušný rybářský revír. Hospodář na revírech Rady ČRS, informoval také o ostraze uvedených revírů rybářskou stráží.  Velmi pozitivně byla hodnocena zejména činnost člena profesionální rybářské stráže na ÚN Orlík Václava Zemana, který právě začíná druhý rok svého působení. Rybáři se s ním mohou setkat hlavně na ÚN Orlík, kontrolu však provádí příležitostně i na jiných revírech Rady. O tom, že rozhodnutí o zřízení profesionální rybářské stráže na ÚN Orlík bylo správné, nejlépe vypovídají následující čísla:  ze 75 zjištěných  hrubých přestupků a neoprávněného lovu ryb jich řešil tento jediný člen profi RS 61. Rada ČRS přesto chce i nadále využívat pro ostrahu svých revírů dobrovolnou rybářskou stráž, musí však jít o členy, kteří vykonávají tuto činnost skutečně aktivně a jsou během roku u vody vidět.

V různém informoval jednatel ČRS o změně ve vedení ekonomického oddělení sekretariátu Rady ČRS – od 1. 4. 2012 převzala funkci vedoucí oddělení Ing. Radka Bauerová.

Závěrem zasedání podali předseda a jednatel ČRS obvyklou zprávu o aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS v období mezi zasedáními Rady (viz. přehled pod čarou). Za zmínku stojí jednání předsedy a jednatele ČRS s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou na téma „kormorán“  (náhrady škod působených kormoránem na rybách v rybářských revírech; metodika MŽP pro povolování výjimek k plašení a odstřelu kormorána) - ministr Chalupa neprojevil vstřícnost k požadavku ČRS na hrazení škod na rybách v rybářských revírech, naopak deklaroval snahu MŽP vyjmout kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů a tím se zcela vyvázat z povinnosti hradit škody na rybách.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 3. května 2012.

Jan Štípek, jednatel ČRS