Bližší podmínky výkonu rybářského práva ÚSMP,

popis revíru Berounka 2

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 - Podolí
tel.: 222 248 109, 222 248 110,
e-mail: info@rybaripraha.cz
 
 
                   Soupis mimopstruhových revírů
                    Územního svazu města Prahy
        s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva
 
 
Eventuální změny oproti dále uvedenému textu budou zveřejňovány na
www.rybaripraha.cz, záložka ZMĚNY V RYBÁŘSKÉM ŘÁDU.
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona
č. 99/2004 Sb.
Při lovu ryb na nádržích, které jsou součástí revíru, je nutno do přehledu o úlovcích
za šestimístné číslo revíru uvádět ještě číslo podrevíru (do kolonky PR). Toto číslo
je uvedeno v popisech revírů u jednotlivých nádrží.
Osoba provádějící lov je při výkonu rybářského práva povinna respektovat omezení
stanovená obecnými právními předpisy (zákaz vjezdu motorových vozidel, zákaz
rozdělávání ohňů, táboření apod.).
 
Držitelé územních mimopstruhových povolenek ČRS, Územního svazu města Prahy,
jsou oprávněni lovit ryby na všech mimopstruhových revírech ČRS, Územního svazu
města Prahy, dále na Rybnících s lovem ryb na udici, jejichž popis je uveřejněn
za popisem revíru Výmola 1, a dále na revírech Rady Českého rybářského svazu:
421 503 Trnava – údolní nádrž Trnávka, 441 501 Veslařský kanál Račice, 481 501
Vltava 16–19 údolní nádrž Orlík a 481 999 Rybník Dolejší.
 
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle
§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu města Prahy:
1) Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro
    zjištění délky ryb a podběrák.
2) Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18
    let v jejím doprovodu.
3) Nejmenší lovná míra okouna říčního je stanovena na 20 cm.
4) Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 60 cm, pokud u popisu revíru
    není uvedeno jinak.
5) Lipan podhorní je celoročně hájen.
6) Nejmenší lovná míra pstruha obecného je stanovena na 30 cm.
7) Nejmenší lovná míra lína obecného je stanovena na 25 cm.
8) Úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy denně.
9) Na základě výjimek KÚ Středočeského kraje, č. j. 025910/2012/ KUSK ze dne 26. 3.
    2012, 022026/2014/KUSK ze dne 11. 3. 2014, MHMP, č. j. S-MHMP-153306/2012/
    OZP-V-172/R-28/Pp ze dne 10. 5. 2012, a KÚ Vysočina, č. j. KUJI 20410/2014
    OZPZ 115/2014 Vac/4 ze dne 27. 3. 2014, je v některých MP revírech ČRS ÚS
    města Prahy povolen lov mníka jednovousého (Lota lota). U popisu těchto
    revírů je uvedena věta „Lov mníka jednovousého povolen“. Nejmenší lovná
    míra mníka jednovousého je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 15. 3.,
    úlovek je omezen na 1 kus denně. Osoba provádějící lov je na těchto revírech
    povinna zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků)
    všechny úlovky mníka jednovousého, tzn. i úlovky dosažené v době jeho hájení
    nebo nedosahující nejmenší lovné míry, s uvedením jejich délky a hmotnosti.
    U těchto úlovků napíše poznámku VRÁCEN. Na revírech, u kterých tato věta
    uvedena není, je mník jednovousý dle vyhlášky č. 395/92 Sb. celoročně hájen.
    Pro účely evidence výskytu mníka jednovousého žádáme rybářskou veřejnost
    o zapsání všech jeho úlovků podle výše uvedených pravidel i na těchto
    rybářských revírech.
10) U vybraných rybářských revírů – označených symbolem (H) za názvem revíru –
    jsou na hlavním toku v období od 16. 3. (včetně) do 31. 5. (včetně) hájeni PERLÍN
    OSTROBŘICHÝ, JELEC PROUDNÍK, CEJN VELKÝ a PLOTICE OBECNÁ.
11) Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy (s výjimkou
    revírů 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9) je v období od 1. 1. do 15. 6. včetně
    (tzn. v době zákazu lovu přívlačí a lovu na živou či mrtvou rybku nebo její
    části) zakázáno při všech povolených způsobech lovu používat dvojháčky
    a trojháčky.
12) Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období
    od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen
    výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn. lze používat pouze
    muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem.
    V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo
    tělíčko mušky. Výjimku tvoří 401 219 Lahovická nádrž, na které je povolen lov
    ryb pouze na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9,
    v kterých je celoročně povolen lov přívlačí.
13) Kotvení (uvazování a zavěšování) nosného vlasce (šňůry) jakýmkoliv způsobem
    k částem břehové linie (porost, kameny, padlé stromy atp.) je zakázáno.
    Celoroční územní MP povolenky ČRS, ÚS města Prahy, a celosvazové a celorepublikové
    MP povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, ÚS města Prahy,
    až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto 
opatřením nemění (do 15. 1.).
4) Nejmenší lovná míra okouna říčního je stanovena na 20 cm.
5) Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 60 cm, pokud u popisu revíru
není uvedeno jinak.
6) Lipan podhorní je celoročně hájen.
7) Nejmenší lovná míra pstruha obecného je stanovena na 30 cm.
8) Nejmenší lovná míra lína obecného je stanovena na 25 cm.
9) Úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy denně.
10) Na základě výjimek KÚ Středočeského kraje, č. j. 025910/2012/KUSK ze dne 26.
3. 2012, 022026/2014/KUSK ze dne 11. 3. 2014, MHMP, č. j. S-MHMP-153306/2012/
OZP-V-172/R-28/Pp ze dne 10. 5. 2012, a KÚ Vysočina, č. j. KUJI 20410/2014 OZPZ
115/2014 Vac/4 ze dne 27. 3. 2014, je na některých MP revírech ČRS ÚS města
Prahy povolen lov mníka jednovousého (Lota lota). U popisu těchto revírů je
uvedena věta „Lov mníka jednovousého povolen“. Nejmenší lovná míra mníka
jednovousého je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 15. 3., úlovek je
omezen na 1 kus denně. Osoba provádějící lov je na těchto revírech povinna
zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) všechny
úlovky mníka jednovousého, tzn. i úlovky dosažené v době jeho hájení nebo
nedosahující nejmenší lovné míry, s uvedením jejich délky a hmotnosti. U těchto
úlovků napíše poznámku VRÁCEN. Na revírech, u kterých tato věta uvedena
není, je mník jednovousý dle vyhlášky č. 395/92 Sb. celoročně hájen. Pro účely
evidence výskytu mníka jednovousého žádáme rybářskou veřejnost o zapsání
všech jeho úlovků podle výše uvedených pravidel i na těchto rybářských revírech.
11) U vybraných rybářských revírů – označených symbolem (H) za názvem revíru –
jsou na hlavním toku v období od 16. 3. (včetně) do 31. 5. (včetně) hájeni PERLÍN
OSTROBŘICHÝ, JELEC PROUDNÍK, CEJN VELKÝ a PLOTICE OBECNÁ.
12) Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy (s výjimkou revírů
401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9) je v období od 1. 1. do 15. 6. včetně (tzn.
v době zákazu lovu přívlačí a lovu na živou či mrtvou rybku nebo její části)
zakázáno při všech povolených způsobech lovu používat dvojháčky a trojháčky.
 
    Celoroční územní MP povolenky ČRS ÚS města Prahy, celosvazové a celorepublikové
MP povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS ÚS města Prahy až
do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením
nemění (do 15. 1.).
_______________________________________________________________________
Aktuální informace
Na internetových stránkách naší pražské organizace ČRS www.rybaripraha.cz
získáte v průběhu celého roku aktuální informace mimo jiné o:
- změnách na rybářských revírech
- mimořádném zarybňování
- hájení ryb po vysazení
- aktualizovaných kontaktech na MO ČRS
- termínech a výsledcích rybářských závodů
- pořádání letních táborů rybářské mládeže
 
 
 
                             SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
 
 
401 002    BEROUNKA 2 (H) viz bod 10) bližších podmínek       13 km 81 ha
GPS Z: 49°56‘23.232“N, 14°19‘26.236“E, K: 49°55‘37.828“N, 14°11‘10.791“E
Přítok Vltavy. Od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně-Klučicích včetně přilehlých tůní.
Součástí revíru je úsek Svinařského potoka (GPS Z: 49°55‘14.432“N, 14°12‘53.918“E, K:
49°55‘11.002“N, 14°12‘51.918“E) od soutoku s Berounkou až k železničnímu nadjezdu
v obci Zadní Třebaň (cca 100 m proti proudu potoka). Na ostrově pod jezem
v Karlštejně – Klučicích platí zákaz lovu ryb z pravého břehu ostrova
(po proudu), tzn. ze břehu přilehlého k odpadní strouze z MVE. Rybáři jsou
oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím
k řece (levý břeh ostrova po proudu). Při lovu na bójku jsou povoleny pouze
bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno.
Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní. Parma obecná je celoročně hájena,
úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru
jsou potoky Karlický, Všenorský, Moklický (Babský) a Kluček, které jsou chovné
– lov ryb zakázán. Svinařský potok je samostatným revírem.
Upozornění: Pravý břeh nad jezem v Mokropsech v délce cca 800 m je využíván
k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto o respektování občasných
omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně sdělována tabulemi umisťovanými v tomto
úseku.
K revíru patří:
1. Dolní tůň Všenory     v k. ú. Všenory 1,0 ha
(GPS 49°56‘22.459“N, 14°19‘18.496“E)
2. Horní tůň Všenory     v k. ú. Všenory 0,9 ha
(GPS 49°56‘22.205“N, 14°19‘11.225“E)
 
 
 
 
POZOR ZMĚNA!!
Od 1.1.2024 rybník Nádynek již NEPATŘÍ mezi revíry ÚSMP!!
 
 
POZNÁMKA: Rybník Nádynek není součástí revíru. Jeho popis je uveden v samostatné
kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici.
 
                                    
Rybníky s lovem ryb na udici:
 
 
401 209     RYBNÍK NÁDYNEK     v k. ú. Svinaře 0,7 ha
GPS 49°53‘45.5“N, 14°11‘4.673“E