Svinařský potok 403 007

 
                                    Soupis pstruhových revírů
                               Územního svazu města Prahy
s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva
 
 
    Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona
č. 99/2004 Sb.
    Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1.
ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.
    Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby
přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením
lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu
zakroužkovat.
    V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené
lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.
    Osoba provádějící lov je při výkonu rybářského práva povinna respektovat
omezení stanovená obecnými právními předpisy (zákaz vjezdu motorových vozidel,
zákaz rozdělávání ohňů, táboření apod.)
 
    Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9 zákona
č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu města Prahy:
1) Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu vedle vyprošťovače háčků a míry
     pro zjištění délky ryb i podběrák.
2) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem
     do povolenky k lovu, do které uvede datum a číslo revíru. Přisvojené
     vyjmenované druhy ryb ( MP revíry - kapr,štika, candát, bolen, sumec,
     ryby lososovité a lipan ; P revíry - kapr, ryby lososovité a lipan)
     zapisuje bezprostředně po ulovení s uvedením jejich délky a hmotnosti.
     Všechny ostatní přisvojené druhy ryb zapisuje bezprostředně po ulovení
     s uvedením jejich délky. Hmotnost těchto ryb zapisuje po skončení nebo
     přerušení lovu před odchodem od vody.
3) Pokud si lovící nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou
     ulovenou rybu je povinen v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky
     a úlovků) příslušný řádek proškrtnout nejpozději před zahájením lovu v jiném
     revíru nebo v dalším dnu.
     (Viz bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, bod II., odst. c)).
4) Držitel povolenky k lovu ryb je povinen umožnit rybářské stráži zápis o provedené
     kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků). (Viz Bližší
     podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, bod II., odst. e)).
5) Děti do 10ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší
     18ti let v jejím doprovodu.
6) Lipan podhorní je celoročně hájen.
7) Nejmenší lovná míra lína obecného je stanovena na 25 cm.
8) Úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy denně
9) Na základě výjimek KÚ Středočeského kraje č.j.: 025910/2012/KUSK ze dne
     26.3.2012 a MHMP č.j.: S-MHMP-153306/2012/OZP-V-172/R-28/Pp ze dne
     10.5.2012 je na některých MP revírech ČRS ÚS města Prahy povolen lov
     mníka jednovousého ( Lota lota). U popisu těchto revírů je uvedena věta „ Lov
     mníka jednovousého povolen“. Nejmenší lovná míra mníka jednovousého je
     stanovena na 40cm, doba hájení od 1.11. do 15.3., úlovek je omezen na 1 kus
     denně. Osoba provádějící lov je na těchto revírech povinna zapsat do oddílu
     II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) všechny úlovky mníka
     jednovousého, tzn. i úlovky dosažené v době jeho hájení nebo nedosahující
     nejmenší lovné míry s uvedením jejich délky a hmotnosti. U těchto úlovků
     napíše poznámku VRÁCEN. Na revírech, u kterých tato věta uvedena není,
     je mník jednovousý dle vyhlášky č. 395/92 Sb. celoročně hájen. Pro účely
     evidence výskytu mníka jednovousého žádáme rybářskou veřejnost o zapsání
     všech jeho úlovků podle výše uvedených pravidel i na těchto rybářských
     revírech.
 
    Pstruhová povolenka celosvazová, celorepubliková a pstruhová územní
povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy opravňuje jejího držitele k lovu ryb
i na některých mimopstruhových revírech (částech revírů) ČRS ÚS města Prahy.
Jejich popis je uveřejněn za popisem Záhořanského potoka 1.
    Osoba provádějící lov, která využije této možnosti, si v jednom dnu, i když loví na
více revírech (mimopstruhových i pstruhových) může přisvojit nejvýše 7 kg všech
druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 3 ks ryb lososovitých (síh maréna a síh
peleď se v úlovcích nepovažují za ryby lososovité), 2 kusy kapra, štiky, candáta,
bolena, sumce nebo jejich kombinace. V případě, že je na pstruhovém rybářském
revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát tato ryba se do
pstruhového rybářského revíru nevrací. Byla-li osobou provádějící lov přisvojena
ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní
lov.
 
 
 
                      SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
 
 
403 007     SVINAŘSKÝ POTOK 1     16 km 2 ha
GPS Z: 49°55‘10.979“N, 14°12‘53.297“E, K: 49°53‘14.639“N, 14°8‘56.958“E
Přítok Berounky. Od železničního nadjezdu v obci Zadní Třebáň (cca 100 m proti proudu
potoka od soutoku s Berounkou) až k pramenům. Svinařský potok od silničního přejezdu
Skuhrov – Liteň nad Lečským rybníkem až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné
– lov ryb zakázán.