Dodatek 2022

DODATEK K POPISŮM REVÍRŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SVAZU, Z. S., ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY PRO
ROK 2022
k přehledu nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a bližším podmínkám výkonu rybářského práva
platným na revírech Českého rybářského svazu, z. s.,
Územního svazu města Prahy od 1. ledna 2020
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech a vodních
plochách ČRS pro rok 2022 byly projednány a schváleny Republikovou radou ČRS
3. června 2021.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.
III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Doplnit text:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových
v době od 1. ledna do 15. června:
– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou
skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku,
muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající
dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami
v maximální velikosti 3 cm;
– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat
jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně
tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení
jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat
nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka
nebo gumička;
– je dovoleno používat pouze jednoháčky.
2
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha – Podolí
tel.: 222 248 109, 222 248 110
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz
Dodatek pro rok 2022
k soupisům mimopstruhových
a pstruhových revírů
Územního svazu města Prahy
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
Žádáme držitele územních povolenek ČRS Územního svazu
města Prahy, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P
revírů Územního svazu města Prahy následující úpravy
platné od roku 2022 (změny zvýrazněny tučně).
Dodatek pro rok 2022 byl projednán a schválen výborem Územního svazu
města Prahy dne 8.6.2021
3
DODATEK K SOUPISU
MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS,
Územního svazu města Prahy:
Bod 12) vypustit a nahradit novým textem:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových
v době od 1. ledna do 15. června:
• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou
skládající se z muškařského prutu, muškařského
navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce
odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu
a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat
jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky,
stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích
zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno
vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem
zvyšují dráždivost pro ryby, jimiž jsou například
rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;
• je dovoleno používat pouze jednoháčky.
Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č.
401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně
povolen lov přívlačí.
Za bod 13) vložit bod:
14) Při lovu na revírech či podrevírech a na rybnících
s lovem ryb na udici, na kterých je vyhlášen zákaz vnadě4
ní a používání krmítek, je možné nástrahu pouze ochutit
jednorázovým ponořením do aromatické tekutiny (dipu)
a sypkého materiálu (atraktoru). Je zakázáno na nástraze
vytvářet vrstvy krmné směsi (atraktoru) aj. namačkáváním,
namrazováním, lepením apod. Nerespektování
uvedeného zákazu bude považováno za pokus o obcházení
zákazu vnadění a používání krmítek stejně jako jakékoliv
vytváření krmných vrstev na zátěži (olůvku apod.).
Na všech těchto lovných vodních plochách je zároveň
zakázáno zavážení a zanášení nástrah a návnad jakýmkoliv
způsobem.
Za odstavec: Celoroční územní povolenky … . Termín
odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění
(do 15.1.) nově vložit text
Mapy vybraných rybářských revírů s vyznačením úseků
povoleného lovu jsou dostupné na adresách www.rybaripraha.
cz a www.rybsvaz.cz
5
401 001 BEROUNKA 1 (H) 10 km 55 ha
Upravit souřadnice: GPS Z: 49°59‘41.547“N,
14°24‘1.742“E, K: 49°56‘23.139´´N, 14°19‘26.214“E
Do popisu revíru vložit text: Na jezu v obci Černošice
(levý břeh) se nachází rybí přechod – označeno tabulemi
– (GPS 49°57´34.640´´N,14°19´30.624´´E)
401 002 BEROUNKA 2 (H) 13 km 80 ha
Do popisu revíru vložit text: Na jezu v obci Řevnice (pravý
břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°54´55.442´´N,
14°13´53.458´´E).
401 004 BOTIČ 1 33 km 5,6 ha
Větu: „Lov ryb udicí zakázán.“ nahradit větou „V CHRO je
lov ryb udicí zakázán.“
401 029 LABE 20 (H) 9,4 km 47,7 ha
Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit
ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:
MZE-34958/2021-16232 ze dne 7.6.2021) je v celém revíru
povolen lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době
od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023
v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023
v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.
se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu
nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž
nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného
původu lze považovat také nástrahy typu boilies
6
nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena
komponenty živočišného původu.
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky
č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla
plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících
malých plavidel.
401 008 ROKYTKA 1 20 km 21,8 ha
1. Kyjský rybník
text: - zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi
z důvodu ochrany vodního ptactva. – vypustit.
Místo něho vložit text:
Lov ryb povolen:
a) v Malém Kyjském rybníku: (oddělená horní část rybníka
vpravo od přítoku) – pouze z hráze oddělující Malý
a Velký Kyjský rybník.
b) ve Velkém Kyjském rybníku:
– z levého břehu (po proudu) od rozšířeného ústí Rokytky
(GPS 50°6‘0.815“N, 14°33‘2.219“E) až k železničnímu
mostu v dolní části rybníka
– z pravého břehu (po proudu) od rozšířeného ústí
Rokytky (GPS 50°6‘1.181“N, 14°33‘5.170“E) až k železničnímu
mostu v dolní části rybníka včetně hráze
oddělující Malý a Velký Kyjský rybník.
c) v části Velkého Kyjského rybníka za železničním mostem:
– pouze z pravého břehu (po proudu).
7
401 010 SÁZAVA 4 (H) 13 km 60 ha
Do popisu revíru vložit text: Na jezu mlýna Sázava – Černé
Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě - levý
břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°52´39.309´´N,
14°53´59.026´´E).
401 011 SÁZAVA 5 13 km 50 ha
Do popisu revíru vložit text: Na jezu mlýna Sázava – Černé
Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě - levý
břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°52´39.309´´N,
14°53´59.026´´E).
Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit
ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:
MZE-35091/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v celém revíru
povolen lov v období od 16.6. 2022 do 30. 9. 2022 v době
od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023
v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023
v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.
se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu
nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž
nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného
původu lze považovat také nástrahy typu boilies
nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena
komponenty živočišného původu.
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov ryb
z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č.
67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního
provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují
k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.
8
401 018 VLTAVA 6 9,5 km 122 ha
Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit
ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: MZE-
34951/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v úseku od jezu
u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou povolen
lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době
od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023
v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023
v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.
se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu
nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž
nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného
původu lze považovat také nástrahy typu boilies
nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena
komponenty živočišného původu.
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky
č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla
plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících
malých plavidel.
401 022 VLTAVA 10–14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY
50 km 1000 ha
Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit
ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:
MZE-35088/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v celém revíru
povolen lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době
9
od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023
v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
V období od 1.9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9.2023
v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.
se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu
nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž
nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného
původu lze považovat také nástrahy typu boilies
nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena
komponenty živočišného původu.
Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov
ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky
č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla
plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,
která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících
malých plavidel.
10
Rybníky s lovem ryb na udici
Za poslední větu úvodního odstavce vložit text: V případě
porušení těchto pravidel bude s lovícím sepsáno
hlášení o jejich porušení, které bude odesláno ČRS ÚS
města Prahy. Pokud lovící pravidla poruší závažně (lov
na více udic, nezapsání úlovku, přisvojení ryby v době
jejího hájení nebo nedosahující nejmenší lovné míry, přisvojení
více než povoleného množství ulovených ryb,
lov mimo stanovenou denní dobu lovu, lov nepovoleným
způsobem apod.) nebo se dopustí méně závažného porušení
pravidel opakovaně, nebude tuto osobu nadále její
povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z rybníků
s lovem ryb na udici v působnosti ČRS ÚS města Prahy
(povolenka pozbude status pověření k lovu rybníkářem
od data porušení pravidel až do skončení její platnosti).
401 201 RYBNÍK JANKOVÁK 4,8 ha
Aktualizovat číslo rozhodnutí povolení výjimky ze zákazu
lovu ryb pod ledem: Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje
č.j.: 074276/2021/KUSK ze dne 11.6.2021,
Zbytek textu a podmínky lovu ryb pod ledem zůstávají
beze změny.
401 214 NÁDRŽ SLATINA 8,8 ha
v k. ú. Praha 10 – Dubeč
Doplnit popis o text: Zákaz vnadění a používání krmítek.
Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 222 RYBNÍK VOZNICKÝ MALÝ 1,24 ha
v k. ú. Voznice
GPS 49°48‘57.038“N, 14°13‘0.727“E
11
Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 223 VACKŮV RYBNÍK 17,8 ha
v k. ú. Buková u Příbramě
GPS 49°45‘43.611“N, 14°5‘38.870“E
Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 224 SYCHROVSKÝ RYBNÍK 19,8 ha
v k. ú. Rosovice
GPS 49°45‘43.321“N, 14°6‘58.590“E
Na rybníku Sychrovský je lov ryb zakázán z hráze a z části
levého i pravého břehu od konce hráze až k hraničním tabulím.
V tomto vymezeném prostoru se zákazem lovu ryb
vyznačeném hraničními tabulemi je zároveň zakázáno i parkování
vozidel.
Nový rybník s lovem ryb na udici:
401 225 VODNÍ NÁDRŽ REZERVO 2,18 ha
v k. ú. Lhota u Příbramě
GPS 49°42‘25.674“N, 13°58‘43.751“E
Lov ryb povolen pouze z hráze a z části levého břehu nádrže
od konce hráze až k hraniční tabuli. Lov přívlačí je povolen
pouze na umělou nástrahu v době od 16. 6. do 31. 12. Dravé
ryby (štika, candát) jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Kapr nemá
na této nádrži stanovenou nejmenší lovnou míru. Denní úlovek
kapra není omezen počtem kusů ani hmotností. Denní
úlovek bílé ryby (plotice, perlín, cejnek malý) není omezen
hmotností. Zákaz vnadění a používání krmítek.
12
421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA
10,2 km 83 ha
Republiková rada ČRS
Do popisu revíru vložit větu: Uchovávaní ryb v haltýřích je
zakázáno
Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty
nahradit novými: Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman;
724 903 716, p. Kudweis.
441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha
Republiková rada ČRS
Změnit text v závorce ( viz termínová listina na www.racice.
info) na (viz termínová listina na www.labearena.cz)
Za větu „ Handicapovaní rybáři…cílové části kanálu“ doplnit
souřadnice (GPS 50°27‘29.178“N, 14°20‘52.761“E).
Do popisu revíru vložit text: Při lovu na nástražní rybku se
smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně
15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě
těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu
vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro
přechovávané nástražní rybky.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad
70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností
vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno.
Lov ryb pod ledem – lov na dírkách: aktualizovat text následovně:
13
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j.
KUUK/043772/2021, z 30. 3. 2021, byla povolena výjimka ze
zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem v rybářském revíru
č. 441 501, Veslařský kanál Račice,v období od 1. 12. 2021
do 10. 3. 2022 a od 1. 12. 2022 do 10. 3. 2023
Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené
výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:
zůstávají beze změny
481 501 VLTAVA 16–19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK
55,5 km 2300 ha
Republiková rada ČRS
Na revíru je lov ryb zakázán:
Vypustit text:
• na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km
155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky
v období od 1. 4. do 31.10., z plavidla i ze břehu;
vyznačeno tabulemi,
• na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km
5,2 do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu,
z. s., středisko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,
Do popisu revíru vložit větu: Uchovávaní ryb v haltýřích je
zakázáno.
Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně:
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č. j. MZE-
38126/2021-16232 z 22.6.2021, byla povolena výjimka ze
zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru
14
č. 481 501, Vltava 16–19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6.
2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 00.00 hod.
do 04.00 hod.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené
výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:
Bod a) až bod c) zůstávají beze změny
Bod d) aktualizovat text následovně:
d) V období od 1. 9.do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023
v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod. se povoluje
lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní
rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být
použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze
považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých
může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.
Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty
nahradit novými:
Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman; 724 903 716,
p. Kudweis.
Rybník s lovem ryb na udici
481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ 0,17 ha
Republiková rada ČRS
Větu: Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové,
celosvazové, územní povolenky všech územních
svazů ČRS a místní povolenky nahradit textem: Na tomto
rybníku s lovem ryb na udici v režimu rybníkářství jsou
pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3 odst. 2 záko15
na č. 99/2004 Sb. držitelé mimopstruhových povolenek
celorepublikových, celosvazových, územních povolenek
všech územních svazů ČRS a místních povolenek.
Aktualizovat místo pro zakoupení místních povolenek – uvedené
informace nahradit novými:
Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit
na recepci Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel.:
725 311 127).
Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty
nahradit novými:
Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman; 724 903 716,
p. Kudweis.
16
DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH
REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva
dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS,
Územního svazu města Prahy:
Bod 11) vypustit a nahradit novým textem:
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových
v době od 1. ledna do 15. června:
• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou
skládající se z muškařského prutu, muškařského
navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce
odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu
a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat
jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně
tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení,
jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat
nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka
nebo gumička;
• je dovoleno používat pouze jednoháčky.
Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž
je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č.
401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně
povolen lov přívlačí.

DODATEK K POPISŮM REVÍRŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO

SVAZU, Z. S., ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY PRO

ROK 2022

k přehledu nejdůležitějších ustanovení

zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů,

a bližším podmínkám výkonu rybářského práva

platným na revírech Českého rybářského svazu, z. s.,

Územního svazu města Prahy od 1. ledna 2020

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech a vodních

plochách ČRS pro rok 2022 byly projednány a schváleny Republikovou radou ČRS

3. června 2021.

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Doplnit text:

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových

v době od 1. ledna do 15. června:

– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou

skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku,

muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající

dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami

v maximální velikosti 3 cm;

– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat

jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně

tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení

jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat

nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují

dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka

nebo gumička;

– je dovoleno používat pouze jednoháčky.

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

Územní svaz města Prahy

Rybářská 3/5, 147 00 Praha – Podolí

tel.: 222 248 109, 222 248 110

e-mail: info@rybaripraha.cz

www.rybaripraha.cz

 

Dodatek pro rok 2022

k soupisům mimopstruhových

a pstruhových revírů

Územního svazu města Prahy

s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva

 

Žádáme držitele územních povolenek ČRS Územního svazu

města Prahy, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P

revírů Územního svazu města Prahy následující úpravy

platné od roku 2022 (změny zvýrazněny tučně).

 

Dodatek pro rok 2022 byl projednán a schválen výborem Územního svazu

města Prahy dne 8.6.2021

 

DODATEK K SOUPISU

MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

 

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva

dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS,

Územního svazu města Prahy:

 

Bod 12) vypustit a nahradit novým textem:

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových

v době od 1. ledna do 15. června:

• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou

skládající se z muškařského prutu, muškařského

navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce

odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu

a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;

• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat

jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky,

stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích

zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno

vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem

zvyšují dráždivost pro ryby, jimiž jsou například

rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;

• je dovoleno používat pouze jednoháčky.

 

Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž

je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č.

401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně

povolen lov přívlačí.

 

Za bod 13) vložit bod:

14) Při lovu na revírech či podrevírech a na rybnících

s lovem ryb na udici, na kterých je vyhlášen zákaz vnadě4

ní a používání krmítek, je možné nástrahu pouze ochutit

jednorázovým ponořením do aromatické tekutiny (dipu)

a sypkého materiálu (atraktoru). Je zakázáno na nástraze

vytvářet vrstvy krmné směsi (atraktoru) aj. namačkáváním,

namrazováním, lepením apod. Nerespektování

uvedeného zákazu bude považováno za pokus o obcházení

zákazu vnadění a používání krmítek stejně jako jakékoliv

vytváření krmných vrstev na zátěži (olůvku apod.).

Na všech těchto lovných vodních plochách je zároveň

zakázáno zavážení a zanášení nástrah a návnad jakýmkoliv

způsobem.

 

Za odstavec: Celoroční územní povolenky … . Termín

odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění

(do 15.1.) nově vložit text

 

Mapy vybraných rybářských revírů s vyznačením úseků

povoleného lovu jsou dostupné na adresách www.rybaripraha.

cz a www.rybsvaz.cz

 

401 001 BEROUNKA 1 (H)     10 km 55 ha

Upravit souřadnice: GPS Z: 49°59‘41.547“N,

14°24‘1.742“E, K: 49°56‘23.139´´N, 14°19‘26.214“E

Do popisu revíru vložit text: Na jezu v obci Černošice

(levý břeh) se nachází rybí přechod – označeno tabulemi

– (GPS 49°57´34.640´´N,14°19´30.624´´E)

 

401 002 BEROUNKA 2 (H)     13 km 80 ha

Do popisu revíru vložit text: Na jezu v obci Řevnice (pravý

břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°54´55.442´´N,

14°13´53.458´´E).

 

401 004 BOTIČ 1 33 km     5,6 ha

Větu: „Lov ryb udicí zakázán.“ nahradit větou „V CHRO je

lov ryb udicí zakázán.“

 

401 029 LABE 20 (H)     9,4 km 47,7 ha

Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit

ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:

MZE-34958/2021-16232 ze dne 7.6.2021) je v celém revíru

povolen lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době

od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023

v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023

v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.

se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu

nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž

nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena

komponenty živočišného původu.

 

Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov

ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky

č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla

plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,

která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících

malých plavidel.

 

401 008 ROKYTKA 1         20 km 21,8 ha

1. Kyjský rybník

text: - zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi

z důvodu ochrany vodního ptactva. – vypustit.

Místo něho vložit text:

Lov ryb povolen:

a) v Malém Kyjském rybníku: (oddělená horní část rybníka

vpravo od přítoku) – pouze z hráze oddělující Malý

a Velký Kyjský rybník.

b) ve Velkém Kyjském rybníku:

– z levého břehu (po proudu) od rozšířeného ústí Rokytky

(GPS 50°6‘0.815“N, 14°33‘2.219“E) až k železničnímu

mostu v dolní části rybníka

– z pravého břehu (po proudu) od rozšířeného ústí

Rokytky (GPS 50°6‘1.181“N, 14°33‘5.170“E) až k železničnímu

mostu v dolní části rybníka včetně hráze

oddělující Malý a Velký Kyjský rybník.

c) v části Velkého Kyjského rybníka za železničním mostem:

– pouze z pravého břehu (po proudu).

 

401 010 SÁZAVA 4 (H)     13 km 60 ha

Do popisu revíru vložit text: Na jezu mlýna Sázava – Černé

Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě - levý

břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°52´39.309´´N,

14°53´59.026´´E).

 

401 011 SÁZAVA     5 13 km 50 ha

Do popisu revíru vložit text: Na jezu mlýna Sázava – Černé

Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě - levý

břeh) se nachází rybí přechod (GPS 49°52´39.309´´N,

14°53´59.026´´E).

Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit

ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:

MZE-35091/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v celém revíru

povolen lov v období od 16.6. 2022 do 30. 9. 2022 v době

od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023

v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023

v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.

se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu

nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž

nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena

komponenty živočišného původu.

 

Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov ryb

z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č.

67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního

provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují

k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

 

401 018 VLTAVA 6     9,5 km 122 ha

Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit

ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: MZE-

34951/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v úseku od jezu

u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou povolen

lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době

od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023

v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023

v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.

se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu

nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž

nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena

komponenty živočišného původu.

 

Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov

ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky

č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla

plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,

která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících

malých plavidel.

 

401 022 VLTAVA 10–14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY

    50 km 1000 ha

Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit

ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.:

MZE-35088/2021-16232 ze dne 7.6. 2021) je v celém revíru

povolen lov v období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době

od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023

v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

V období od 1.9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9.2023

v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod.

se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu

nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž

nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena

komponenty živočišného původu.

 

Bod 3) nahradit novým textem: 3) Osoba provádějící lov

ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky

č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla

plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení,

která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících

malých plavidel.

 

Rybníky s lovem ryb na udici

Za poslední větu úvodního odstavce vložit text: V případě

porušení těchto pravidel bude s lovícím sepsáno

hlášení o jejich porušení, které bude odesláno ČRS ÚS

města Prahy. Pokud lovící pravidla poruší závažně (lov

na více udic, nezapsání úlovku, přisvojení ryby v době

jejího hájení nebo nedosahující nejmenší lovné míry, přisvojení

více než povoleného množství ulovených ryb,

lov mimo stanovenou denní dobu lovu, lov nepovoleným

způsobem apod.) nebo se dopustí méně závažného porušení

pravidel opakovaně, nebude tuto osobu nadále její

povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z rybníků

s lovem ryb na udici v působnosti ČRS ÚS města Prahy

(povolenka pozbude status pověření k lovu rybníkářem

od data porušení pravidel až do skončení její platnosti).

 

401 201 RYBNÍK JANKOVÁK     4,8 ha

Aktualizovat číslo rozhodnutí povolení výjimky ze zákazu

lovu ryb pod ledem: Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje

č.j.: 074276/2021/KUSK ze dne 11.6.2021,

Zbytek textu a podmínky lovu ryb pod ledem zůstávají

beze změny.

 

401 214 NÁDRŽ SLATINA     8,8 ha

v k. ú. Praha 10 – Dubeč

Doplnit popis o text: Zákaz vnadění a používání krmítek.

 

Nový rybník s lovem ryb na udici:

401 222 RYBNÍK VOZNICKÝ MALÝ     1,24 ha

v k. ú. Voznice

GPS 49°48‘57.038“N, 14°13‘0.727“E

 

Nový rybník s lovem ryb na udici:

401 223 VACKŮV RYBNÍK     17,8 ha

v k. ú. Buková u Příbramě

GPS 49°45‘43.611“N, 14°5‘38.870“E

 

Nový rybník s lovem ryb na udici:

401 224 SYCHROVSKÝ RYBNÍK     19,8 ha

v k. ú. Rosovice

GPS 49°45‘43.321“N, 14°6‘58.590“E

Na rybníku Sychrovský je lov ryb zakázán z hráze a z části

levého i pravého břehu od konce hráze až k hraničním tabulím.

V tomto vymezeném prostoru se zákazem lovu ryb

vyznačeném hraničními tabulemi je zároveň zakázáno i parkování

vozidel.

 

Nový rybník s lovem ryb na udici:

401 225 VODNÍ NÁDRŽ REZERVO     2,18 ha

v k. ú. Lhota u Příbramě

GPS 49°42‘25.674“N, 13°58‘43.751“E

Lov ryb povolen pouze z hráze a z části levého břehu nádrže

od konce hráze až k hraniční tabuli. Lov přívlačí je povolen

pouze na umělou nástrahu v době od 16. 6. do 31. 12. Dravé

ryby (štika, candát) jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Kapr nemá

na této nádrži stanovenou nejmenší lovnou míru. Denní úlovek

kapra není omezen počtem kusů ani hmotností. Denní

úlovek bílé ryby (plotice, perlín, cejnek malý) není omezen

hmotností. Zákaz vnadění a používání krmítek.

 

421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA

    10,2 km 83 ha

Republiková rada ČRS

Do popisu revíru vložit větu: Uchovávaní ryb v haltýřích je

zakázáno

Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty

nahradit novými: Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman;

724 903 716, p. Kudweis.

 

441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha

Republiková rada ČRS

Změnit text v závorce ( viz termínová listina na www.racice.

info) na (viz termínová listina na www.labearena.cz)

Za větu „ Handicapovaní rybáři…cílové části kanálu“ doplnit

souřadnice (GPS 50°27‘29.178“N, 14°20‘52.761“E).

 

Do popisu revíru vložit text: Při lovu na nástražní rybku se

smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně

15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě

těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu

vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro

přechovávané nástražní rybky.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad

70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností

vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno.

 

Lov ryb pod ledem – lov na dírkách: aktualizovat text následovně:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j.

KUUK/043772/2021, z 30. 3. 2021, byla povolena výjimka ze

zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem v rybářském revíru

č. 441 501, Veslařský kanál Račice,v období od 1. 12. 2021

do 10. 3. 2022 a od 1. 12. 2022 do 10. 3. 2023

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené

výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:

zůstávají beze změny

 

481 501 VLTAVA 16–19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK

    55,5 km 2300 ha

Republiková rada ČRS

Na revíru je lov ryb zakázán:

Vypustit text:

• na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km

155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky

v období od 1. 4. do 31.10., z plavidla i ze břehu;

vyznačeno tabulemi,

• na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km

5,2 do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu,

z. s., středisko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,

 

Do popisu revíru vložit větu: Uchovávaní ryb v haltýřích je

zakázáno.

 

Lov ryb nonstop: aktualizovat text následovně:

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č. j. MZE-

38126/2021-16232 z 22.6.2021, byla povolena výjimka ze

zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru

č. 481 501, Vltava 16–19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6.

2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 00.00 hod.

do 04.00 hod.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené

výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:

Bod a) až bod c) zůstávají beze změny

Bod d) aktualizovat text následovně:

d) V období od 1. 9.do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023

v době udělené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod. se povoluje

lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní

rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být

použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze

považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých

může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

 

Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty

nahradit novými:

Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman; 724 903 716,

p. Kudweis.

 

Rybník s lovem ryb na udici

481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ     0,17 ha

Republiková rada ČRS

 

Větu: Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové,

celosvazové, územní povolenky všech územních

svazů ČRS a místní povolenky nahradit textem: Na tomto

rybníku s lovem ryb na udici v režimu rybníkářství jsou

pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3 odst. 2 záko15

na č. 99/2004 Sb. držitelé mimopstruhových povolenek

celorepublikových, celosvazových, územních povolenek

všech územních svazů ČRS a místních povolenek.

 

Aktualizovat místo pro zakoupení místních povolenek – uvedené

informace nahradit novými:

Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit

na recepci Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel.:

725 311 127).

Aktualizovat kontakty na rybářskou stráž – uvedené kontakty

nahradit novými:

Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman; 724 903 716,

p. Kudweis.

 

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH

REVÍRŮ

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva

dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS,

Územního svazu města Prahy:

 

Bod 11) vypustit a nahradit novým textem:

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových

v době od 1. ledna do 15. června:

• je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou

skládající se z muškařského prutu, muškařského

navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce

odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu

a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;

• je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat

jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně

tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení,

jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat

nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují

dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka

nebo gumička;

• je dovoleno používat pouze jednoháčky.

 

Výjimku tvoří revír č. 401 219 Lahovická nádrž, na němž

je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry č.

401 030 Vltava 7 a č. 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně

povolen lov přívlačí.

 

 

Dodatek k popisům revírů pro r. 2022 si můžete stáhnout.... zde